RODO

22.05.2019

Informacja dotycząca zasad ochrony danych osobowych przekazana przez Nieruchomości Beata Bokś. w realizacji obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)

 

 

 1. Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych od osób występujących po stronie Klienta jest  NIERUCHOMOŚCI Beata Bokś. z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Dąbrowskiego 2a.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres  biuro@nieruchomosci-boks.pl lub pisma na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
 3. Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane:
 • Dla osób działających we własnym imieniu lub przez pełnomocnika:
 1. w celu oferowania produktów i usług, w tym podmiotów współpracujących z Nieruchomości Beata Bokś, w związku z wykonywanym przez  firmę pośrednictwem nieruchomościowym – na podstawie Pani/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan tę zgodę;
 2. w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

W przypadku wyrażenia zgody nr 2 lub 3 cele, o których mowa w lit. a) i b) mogą być realizowane  poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

 1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy pośrednictwa (dalej, Umowa) lub w przypadku jej zawarcia do jej  wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych oraz RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. w celu prowadzenia postępowania windykacyjnego, ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami na drodze sądowej/pozasądowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Dla osoby działającej na podstawie pełnomocnictwa (pełnomocnik):
 1. w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy lub w przypadku jej zawarcia do jej wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych oraz RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. w celu prowadzenia postępowania windykacyjnego, ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami na drodze sądowej/pozasądowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób występujących po stronie Klienta dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO [tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora], którymi dla Administratora jest realizacja marketingu bezpośredniego a także prowadzenie postępowania windykacyjnego, ustalanie, dochodzenie i obrona przed potencjalnymi roszczeniami na drodze sądowej/pozasądowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. osobom, które - z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/ współpracownicy), podmiotom przetwarzającym - dostawcom usług np. pocztowych, kurierskich, marketingowych, IT, a także franczyzobiorcom i potencjalnym kontrahentom uczestniczącym w wykonaniu przedmiotu Umowy.
 3. Zgodę, o której mowa w ust. 3 lit. a) powyżej można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przetwarzanie danych:
 1. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) będzie realizowane do czasu jej odwołania;
 2. wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni) będzie realizowane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach;
 3. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy będzie wykonywane do czasu zakończenia negocjacji - gdy Umowa nie zostanie zawarta. Jeśli Umowa zostanie zawarta a przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do wykonania Umowy, będzie ono realizowane przez czas niezbędny dla dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami;

w celu wypełnienia obowiązków prawnych będzie wykonywane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki, do czasu ich wykonania

 

 1. w celu prowadzenia postępowania windykacyjnego, ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami będzie realizowane przez czas niezbędny do prowadzenia postępowania windykacyjnego oraz dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami na drodze sądowej/pozasądowej.
 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy. Odmowa podania danych niezbędnych do zawarcia Umowy, może skutkować odmową jej zawarcia przez NIERUCHOMOŚCI BOKŚ.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 3. W przypadku, gdy dla realizacji Umowy niezbędne będzie przekazanie Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego), Administrator poinformuje Panią/Pana o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, przekazując jednocześnie pozostałe wymagane przez RODO informacje dotyczące tego procesu.
 4. Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

Prosimy uzupełnić o datę i podpis wyłącznie pod tymi zgodami, które chce Pani/Pan wyrazić:

 

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez  NIERUCHOMOŚCI BEATA BOKŚ.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Nieruchomości Beata Bokś. z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Dąbrowskiego 2a w zakresie niezbędnym do oferowania produktów i usług, w tym podmiotów współpracujących z Nieruchomości Beata Bokś, w związku z wykonywanym przez firmę pośrednictwem nieruchomościowym.  NIERUCHOMOSCI Beata Bokś. na podstawie wyrażonej zgody będzie przetwarzać Pani/Pana dane przez co należy rozumieć podejmowanie czynności takich jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie.

 

 

 

…………………………                               …………………………..

DATA                                                            PODPIS KLIENTA

 

 

 

 

 

 

 1. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej

 

Wyrażam zgodę/y na otrzymywanie od  Nieruchomości Beata Bokś. z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Dąbrowskiego 2a, informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 r., poz. 1219 ze zm.).     

 

 

 

…………………………                               …………………………..

DATA                                                            PODPIS KLIENTA

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

 

Wyrażam zgodę/y na marketing bezpośredni przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, fax) i automatycznych systemów wywołujących przez Nieruchomości Beata Bokś  zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 1907).

 

 

 

…………………………                               …………………………..

DATA                                                            PODPIS KLIENTA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem